Sprawozdanie finansowe 2014

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

 

 

 

Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego z siedzibą przy ulicy Konwiktorskiej 6, 00-206 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000223024  , od 10.03.2005r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego nr REGON 015883835 ,nr NIP 525-23-24-006

 

 

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

Sporządzono je przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

 

W roku 2014 działalność statutowa Fundacji prowadzona była zgodnie z przyjętym planem programowym, w oparciu o środki pozyskane w ramach dotacji z Urzędu Miasta st. Warszawa oraz ze środków finansowych osób prawnych i fizycznych.

 

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych ustawą . Aktywa trwałe wprowadza się do ewidencji  według cen nabycia i amortyzuje metodą liniową stosując stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych ,stanowiącym załącznik nr 1 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie. Stany i rozchody , objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu.           

 

 

NIP 525-23-24-006

 

 

 

BILANS NA 31.12.2014 r.

 

AKTYWA

   31.12.2013

   31.12.2014

A. Aktywa trwałe

0

0

I. Wartości niematerialne i prawne

0

0

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

 

 

2. Wartość firmy

 

 

3. Inne wartości niematerialne i prawne

 

 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

 

 

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0

0

1. Środki trwałe

 

 

    a) grunty (prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

 

 

    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

 

    c) urządzenia techniczne i maszyny

 

 

    d) środki transportu

 

 

    e) inne środki trwałe

 

 

2. Środki trwałe w budowie

 

 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

 

 

III. Należności długoterminowe

0

0

1.Od jednostek powiązanych

 

 

2. Od pozostałych jednostek

 

 

IV. Inwestycje długoterminowe

0

0

1. Nieruchomości

 

 

2. Wartości niematerialne i prawne

 

 

3.Długoterminowe aktywa finansowe

 

 

    a) w jednostkach powiązanych

 

 

       - udziały lub akcje

 

 

       - inne papiery wartościowe

 

 

       - udzielone pożyczki

 

 

       - inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

    b) w pozostałych jednostkach

 

 

       - udziały lub akcje

 

 

       - inne papiery wartościowe

 

 

       - udzielone pożyczki

 

 

       - inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

4. Inne inwestycje długoterminowe

 

 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

0

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

B. Aktywa obrotowe

3.050,99

1.895,09

I. Zapasy

0

0

1. Materiały

 

 

2. Półprodukty i produkty w toku

 

 

3. Produkty gotowe

 

 

4. Towary

 

 

5. Zaliczki na dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWA

    31.12.2013

   31.12.2014

II. Należności krótkoterminowe

1.608,74

1.484,50

1. Należności od jednostek powiązanych

 

 

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

 

 

      - do 12 miesięcy

 

 

      - powyżej 12 miesięcy

 

 

    b) inne

 

 

2. Należności od pozostałych jednostek

1.608,74

1.484,50

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

108,74

 

      - do 12 miesięcy

 

 

      - powyżej 12 miesięcy

 

 

    b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i         zdrowotnych oraz innych świadczeń

 

 

    c) inne

1500,00

 

    d) dochodzone na drodze sądowej

 

 

III. Inwestycje krótkoterminowe

1.442,25

410,59

1.Krótkoterminowe aktywa finansowe

1.442,25

410,59

    a) w jednostkach powiązanych

 

 

       - udziały lub akcje

 

 

       - inne papiery wartościowe

 

 

       - udzielone pożyczki

 

 

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

 

    b) w pozostałych jednostkach

 

 

       - udziały lub akcje

 

 

       - inne papiery wartościowe

 

 

       - udzielone pożyczki

 

 

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

 

 

    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1.442,25

410,59

       - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1.442,25

410,59

       - inne środki pieniężne

 

 

       - inne aktywa pieniężne

 

 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

 

 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

 

Aktywa razem

3.050,99

1.895,09

 

 

 

 

PASYWA

31.12.2013

    31.12.2014

A. Kapitał (fundusz) własny

-60.976,36

-73.917,94

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

3000,00

3000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0

0

III. Udziały (akcje) własne

0

0

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

0

0

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0

0

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0

0

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-74.513,77

-63.976,36

VIII. Zysk (strata) netto

10.537,41

-12.941,58

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

0

0

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

64.027,35

75.813,03

I. Rezerwy na zobowiązania

0

0

   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

 

   2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

 

 

     - długoterminowa

 

 

     - krótkoterminowa

 

 

   3. Pozostałe rezerwy

 

 

     - długoterminowe

 

 

     - krótkoterminowe

 

 

II. Zobowiązania długoterminowe

0

0

    1. Wobec jednostek powiązanych

 

 

    2. Wobec pozostałych jednostek

 

 

       a) kredyty i pożyczki

 

 

       b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 

 

       c) inne zobowiązania finansowe

 

 

       d) inne

 

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

64.027,35

75.813,03

    1. Wobec jednostek powiązanych

 

 

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

 

 

        - do 12 miesięcy

 

 

        - powyżej 12 miesięcy

 

 

      b) inne

 

 

   2. Wobec pozostałych jednostek

 

 

      a) kredyty i pożyczki

 

 

      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 

 

      c) inne zobowiązania finansowe

 

 

      d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:

 

 

      - do 12 miesięcy

 

 

      - powyżej 12 miesięcy

 

 

      e) zaliczki otrzymane na dostawy

 

 

      f) zobowiązania wekslowe

 

 

      g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

 

 

      h) z tytułu wynagrodzeń

 

 

      i) inne

 

 

   3. Fundusze specjalne

 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0

0

   1. Ujemna wartość firmy

 

 

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

     - długoterminowe

 

 

     - krótkoterminowe

 

 

Pasywa razem

3.050,99

1.895,09

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2014

 

 

31.12.2013

31.12.2014

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:

562.172,27

381.271,60

 - od jednostek powiązanych

 

 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

562.172,27

381.271,60

II. Zmiana stanu produktów

0

0

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0

0

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0

0

B. Koszty działalności operacyjnej

738.193,62

620.169,02

I. Amortyzacja

0

0,00

II. Zużycie materiałów i energii

15.855,97

1.626,12

III. Usługi obce

238.671,42

203.983,02

IV. Podatki i opłaty, w tym:

0

0,00

    - podatek akcyzowy

 

0,00

V. Wynagrodzenia

119.860,14

103.649,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

272,85

136,47

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

363.533,24

310.774,41

VIII. Wartość sprzedaży towarów i materiałów

0

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-176.021,35

-238.897,42

D. Pozostałe przychody operacyjne

210.514,74

227.014,31

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0,00

II. Dotacje

110.000,00

78,800,00

III. Inne przychody operacyjne

100.514,74

148.214,31

E. Pozostałe koszty operacyjne

21.163,44

0,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów

0

0

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

III. Inne koszty operacyjne

21.163,44

 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

13.329,95

-11.883,11

G. Przychody finansowe

114,58

0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0

0

    - od jednostek powiązanych.

 

 

II. Odsetki, w tym:

 

 

    - od jednostek powiązanych.

 

 

III. Zysk od zbycia inwestycji

0

0

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

V. Inne

114,58

0

H. Koszty finansowe

2.907,12

1.058,47

I. Odsetki, w tym:

0

0

    - dla jednostek powiązanych.

 

 

II. Strata ze zbycia inwestycji

0

0

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

IV. Inne

2.907,12

1.058,47

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

10.537,41

-12.941,58

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

0

0,00

I. Zyski nadzwyczajne

0

0

II. Straty nadzwyczajne

0

0

K. Zysk (strata) brutto (I±J)

10.537,41

-12.941,58

L. Podatek dochodowy

0

0

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0

0

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

10.537,41

-12.941,58

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA WG ZAŁĄCZNIKA NR 1 ART.45 UST.2 USTAWY

O RACHUNKOWOŚCI Z DN.29.09.94 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustęp 1 - wyjaśnienia do bilansu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa grupy środków

                      Wartość nabycia

 

 

 

 

Stan na

Ruch środków w 2013r

Stan na

 

 

 

31.12.2013

Zwiększenia

Zmniejszenia

31.12.2014

 

Budynki i budowle

 

0,00

 

 

0,00

 

Urządz techniczne i masz

 

0,00

 

 

0,00

 

Środki transportu

 

0,00

 

 

0,00

 

Pozostałe środki trwałe

 

6 452,04

 

 

6 452,04

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

6 452,04

0,00

0,00

6 452,04

 

Wartości niemater. i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

 

OGÓŁEM

 

6 452,04

0,00

0,00

6 452,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa grupy środków

 

Umorzenie - amortyzacja

 

 

 

 

Stan na

Amortyzacja

 

 

Stan na

 

 

31.12.2013

 

Zwiększenia

Zmniejszenia

31.12.2014

Budynki i budowle

 

 

 

 

 

0,00

Urządz techniczne i masz

 

 

 

 

 

0,00

Środki transportu

 

 

 

 

 

0,00

Pozostałe środki trwałe

 

6 452,04

 

 

 

6 452,04

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

6 452,04

0,00

0,00

0,00

6 452,04

Wartości niemater. i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM

 

6 452,04

0,00

0,00

0,00

6 452,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa grupy środków

Wartość netto

 

 

 

 

 

Stan na

Stan na

 

 

 

 

 

31.12.2013

31.12.2014

 

 

 

Budynki i budowle

 

0,00

0,00

 

 

 

Urządz techniczne i masz

 

0,00

0,00

 

 

 

Środki transportu

 

0,00

0,00

 

 

 

Pozostałe środki trwałe

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

0,00

0,00

 

 

 

Wartości niemater i prawne

0,00

0,00

 

 

 

OGÓŁEM

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 31.03.2015r.

 

 

 

 

 

                                                                              

 

2.Dane o strukturze funduszu podstawowego

 

 

 

 

      Marek Bartel                 600,00 zł

 

      Bartłomiej Macieja        600,00 zł          

 

      Jan Macieja                  600,00 zł

 

      Jerzy Rey                     600,00 zł

 

      Łukasz Żuk                   600,00 zł

 

 

 

3. Wynik finansowy roku obrotowego stanowi strata w wysokości 12.941,58 zł.

 

    Strata zostanie pokryta z dochodów w latach przyszłych.   

 

 

4.Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym         okresie spłaty

 

 

 

    

 

 

 

Zobowiązania

Okres wymagalności

 

Razem

do 1 roku

powyżej 1 roku

do 3 lat

Powyżej 3 lat

do 5 lat

powyżej 5 lat

Stan na

Początek

roku

Koniec

Roku

początek

roku

koniec

roku

Początek

roku

Koniec

Roku

początek

roku

koniec

roku

początek

roku

Koniec

Roku

1.Wobec jednostek powiązanych

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

a)       Z tytułu dostaw i usług

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)       inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wobec pozostałych jednostek

64.027,35

75.813,03

 

 

 

 

 

 

64.027,35

75.813,03

kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu emisji dłużnych pap. wart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne zobowiązania finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu dostaw i usług

14.446,80

1.262,41

 

 

 

 

 

 

14.446,80

1.262,41

zaliczki otrzymane na dostawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobowiązania wekslowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

40.581,54

18.144,42

 

 

 

 

 

 

40.581,54

18.144,42

z tytułu wynagrodzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne

8.999,00

56.406,20

 

 

 

 

 

 

8.999,00

56.406,20

Razem (1+2)

64.027,35

75.813.03

 

 

 

 

 

 

64.027,35

75.813.03

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 31.03.2015r.

Ustęp 2- wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

 

 

1.Struktura przychodów

 

          - Przychody z działalności statutowej                  535.485,90

            w tym :

             dotacje                                                                           78.800,00

            darowizny                                                           17.600,00

            1% podatku dochodowego                                   5.485,99

            dopłaty do szkolenia, zgrupowań

i zawodów sportowych                                       125.128,31

organizacja imprez sportowych                           308.471,60

 

-przychody z dział. gospodarczej                          69.600,00

-pozostałe przychody operacyjne                           3.200,01

- przychody finansowe                                                  0,00   

 

                                                                                     -----------------

                                              razem                           608.285,91

 

2.Koszty

 

            koszty działalności statutowej   528.459,69                 

            koszty działalności administr.        91.709,33

            koszty finansowe                          1 .058,47

            w tym :

            odsetki od nieterm. zapłat zobow.      760,65

            ujemne różnice kursowe                     297,82

           

                                                           -----------------

                                         Razem        621.227,49        

 

3.Wynik finansowy

  

Dane różniące podstawę opodatkowania :

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów :

                        - zarachowane i zapłacone odsetki podatkowe  728,32                                                            

 

4.Dochód/ Strata

           

                                   Przychody           608.285,91

                                   Koszty                620.499,17

                                                           -----------------

                                   Strata                    12.213,26                    

 

 

5.Na dzień 31.12.2014r. Fundacja nie zatrudniała  pracowników na etat. 

Warszawa 31.03.2015r.