Statut Fundacji

Statut
„Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundatorzy Fundacji.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego” (dawniej Fundacja na rzecz Wspierania Szachów w Warszawie) ustanowiona została przez:
1. Marek Bartel
2. Bartłomiej Jan Macieja
3. Jan Macieja
4. Jerzy Kazimierz Rey
5. Łukasz Żuk

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie za numerem Rep. A Nr 4158/2004 dnia 25.11.2004r.
§ 2.
Status prawny Fundacji.
1. Fundacja posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne.
2. Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze zm.).

§ 3.
Siedziba Fundacji.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 4.
Teren działalności Fundacji.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swych celów statutowych Fundacja - z zachowaniem obowiązujących przepisów - może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W stosunkach z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na język obcy.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 
§ 5.
Oznaki, pieczęcie, znaki wyróżniające.
1. Fundacja może używać oznak i okrągłej pieczęci z nazwą Fundacji oraz jej siedzibą w otoku.
2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd.
3. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6.
Czas trwania Fundacji.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 7.
Nadzór nad Fundacją.
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister ds. Sportu.
Rozdział II
§ 8.
Misja i cele Fundacji oraz sposoby ich realizacji.
Misją Fundacji jest:
Patriotyczne i obywatelskie wychowywanie młodzieży przez szachy.
Celami Fundacji są:
1. wspieranie gry szachowej wśród osób sprawnych fizycznie i niepełnosprawnych a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w Warszawie;
2. udzielanie pomocy materialnej szachistom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w dostępie do dobrych szkół i wyższych uczelni.

§ 9.
Narzędzia realizacji misji i celów Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Realizację nieodpłatnych zadań pożytku publicznego:
1. Pozyskiwanie środków pieniężnych oraz rzeczowych (jak w § 14 Statutu).
2. Wypłacanie stypendiów zawodnikom we współzawodnictwie sportowym.
3. Zakup sprzętu i oprogramowania służącego podnoszeniu kwalifikacji szachowych we współzawodnictwie sportowym.
4. Pomoc rzeczową i finansową szachistom wykazującym szczególne uzdolnienia szachowe oraz osiągającym wybitne rezultaty sportowe. Kryteria przyznawania pomocy zawodnikom zatwierdzane są przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu.
5. Prowadzenie działalności seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Organizowanie tematycznie związanych z celami Fundacji konferencji, zjazdów, sympozjów i kongresów.
 

7. Realizację zadań publicznych ogłaszanych przez organy władzy samorządu terytorialnego m.st. Warszawa oraz inne instytucje państwa, w tym prowadzenie dla dzieci i młodzieży działalności szkoleniowej w dyscyplinie szachy.
8. Organizowanie imprez szachowych służących upowszechnianiu gry szachowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
9. Organizowanie imprez szachowych mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
10. Organizowanie imprez szachowych wspierających działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Pomoc Polonii i Polakom za granicą poprzez zaproszenia na organizowane przez Fundację imprezy szachowe.
12. Organizowanie zgrupowań szachowych i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
13. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania gry szachowej wśród osób w wieku emerytalnym.
14. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

b) Realizację odpłatnych zadań pożytku publicznego:
1. Realizację zadań publicznych ogłaszanych przez organy władzy samorządu terytorialnego m.st. Warszawa oraz inne instytucje państwa, w tym prowadzenie dla dzieci i młodzieży działalności szkoleniowej w dyscyplinie szachy.
2. Organizowanie imprez szachowych służących upowszechnianiu gry szachowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
3. Organizowanie imprez szachowych mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Organizowanie imprez szachowych wspierających działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
5. Pomoc Polonii i Polakom za granicą poprzez zaproszenia na organizowane przez Fundację imprezy szachowe.
6. Organizowanie zgrupowań szachowych i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania gry szachowej wśród osób w wieku emerytalnym.
8. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą poprzez szachy.

c) Prowadzenie działalności gospodarczej jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego (szczegółowe omówienie zawiera Statut, część III, paragraf 15.

Rozdział III
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej, majątek Fundacji
§ 10.
Zakłady działalności gospodarczej.
1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i gospodarczo zakłady.
2. Kierownika Zakładu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Kierownik Zakładu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Zakres i formy działania Zakładu Fundacji oraz zasady i tryb likwidacji Zakładu określa uchwała Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Zarządu Fundacji w sprawach określonych w ust. 1,2 i 3 § 10 wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.
5. Warunki pracy i wynagradzania Kierownika oraz pracowników Zakładu Fundacji ustala Zarząd Fundacji.

§ 11.
Planowanie działalności Fundacji.
Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie planów przygotowywanych przez Zarząd Fundacji i akceptowanych przez Radę Fundacji na okres trzech lat, aktualizowanych corocznie.
§ 12.
Zakres ewidencji księgowej.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
§ 13.
Majątek Fundacji.
Majątek Fundacji stanowi:
1. Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3.000 zł. pochodzący z wpłat Fundatorów założycieli, wymieniony w akcie ustanowienia Fundacji.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000 PLN (jeden tysiąc złotych).

§ 14.
Dochody Fundacji.
Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. subwencji osób prawnych;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
e. dochodów z działalności gospodarczej.
f. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 15.
Zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

- Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.1.
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z
- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – 18.13.Z
- Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z 5
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z
- Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych – 62.09.Z
- Reklama – 73.1
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A
- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z
- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20.Z
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
– 70.22.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z
2. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest uzależnione od ich otrzymania.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji. Nadwyżka przychodów nad kosztami ich osiągania nie może być dzielona między Fundatorów lub członków Zarządu i przeznaczona jest w całości na realizację prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.

§ 16.
Ograniczenie dysponowania majątkiem.
Fundacji zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
2. wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach;
3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 17.
Przeznaczenie dochodów z działalności gospodarczej.
Całość dochodów z działalności gospodarczej przeznacza się na finansowanie celów statutowych Fundacji.
Rozdział IV
Organy Fundacji, ich powoływanie i kompetencje.
§ 18.
Organy Fundacji. 6
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji;
3. Komisja Rewizyjna

§ 19.
Skład Rady Fundacji i jej reprezentacja na zewnątrz.
1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy, którzy złożyli oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji (fundatorzy założyciele); lista członków Rady Fundacji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
2. Rada Fundacji może dokooptować do swego składu na okres jednej lub więcej kadencji trwających po cztery lata, a także w uzasadnionych wypadkach – dożywotnio, osobę fizyczną, która szczególnie przyczyniła się do realizacji celów statutowych Fundacji; uchwała Rady Fundacji wymaga dla swej ważności większości 2/3 liczby członków Rady.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje, z zastrzeżeniem ust. 4 na skutek rezygnacji z członkostwa, śmierci Fundatora lub likwidacji Fundacji.
4. Rada Fundacji może pozbawić fundatora członkostwa w Radzie w wypadku jego działania sprzecznego z celami statutowymi Fundacji lub działania na szkodę Fundacji; uchwała Rady Fundacji wymaga dla swej ważności jednomyślności.
5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów obecnych na posiedzeniu w liczbie nie mniejszej niż połowa aktualnej liczby członków. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się wyłącznie głosy „za” lub „przeciw”.
6. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Liczbę Wiceprzewodniczących ustala Rada Fundacji. Czas powołania nie może być dłuższy niż czas trwania Rady Fundacji.
7. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji lub – w wypadku jego nieobecności – upoważniony Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony Wiceprzewodniczący w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.
9. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub upoważniony Wiceprzewodniczący Rady Fundacji może zarządzić podjęcie uchwał w drodze obiegowej lub glosowania elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia. Zakres głosowania obiegowego lub elektronicznego ustala Rada Fundacji.
10. Do podejmowania czynności za Przewodniczącego Rady, Rada upoważnia określonego Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
11. Osobom fizycznym lub prawnym, które wsparły Fundację lub realizowane przez nią cele własnym działaniem albo środkami finansowymi przysługuje tytuł Przyjaciela Fundacji, nadawany uchwałą Rady Fundacji. Księgę Przyjaciół prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji, a regulamin przyznawania tytułu Przyjaciela Fundacji ustala Rada Fundacji.

§ 20.
Kompetencje Rady Fundacji.
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz nadzór nad pracą Zarządu. Zarząd powoływany jest w drodze uchwały Rady Fundacji większością głosów przy obecności 2/3 składu Rady. 7
b) określanie kierunkowych programów działania Fundacji w drodze uchwał i wydawanie w tym zakresie zaleceń;
c) badanie rocznych bilansów Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji. Do bilansu Fundacji dołączony jest protokół Komisji Rewizyjnej;
d) określanie kierunków wydatków środków Fundacji;
e) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu przyznawania pomocy szachistom;
f) dokonywanie kontroli działań Zarządu Fundacji;
g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji;
h) nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu Fundacji zatrudnionymi w Fundacji;
i)powoływanie doraźnych komisji opiniodawczo – doradczych i ustalanie zasad ich wynagradzania;
j) powoływanie Komisji Rewizyjnej.
§ 21.
Powołanie pierwszej Rady Fundacji.
1. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą: Marek Bartel, Bartłomiej Jan Macieja, Jan Macieja, Jerzy Kazimierz Rey, Łukasz Żuk,.
2. Pierwszym Przewodniczącym Rady został wybrany Jan Macieja, a pierwszym Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany Łukasz Żuk.

§ 22.
Zarząd Fundacji.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji:

a) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
b) sporządza sprawozdania z działalności fundacji,
c) sprawuje zarząd jej majątkiem,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) kieruje bieżącą działalnością fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
g) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji fundacji.
3. Zarząd powoływany jest w drodze uchwały Rady Fundacji, która ma prawo delegować do jego składu Członków Rady. Zarząd powoływany jest na okres 5 lat z możliwością reelekcji.
4. Uchwała Rady Fundacji o powołaniu Zarządu, powołuje również Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Zarząd liczy dwóch lub trzech członków.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków, przy czym dla prawomocności podejmowania uchwał wymagana jest obecność lub pisemna zgoda większości członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
6. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenia do wysokości ustalonej przez Radę Fundacji.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu okresu powołania, pisemnej rezygnacji członka Zarządu, jego śmierci lub odwołania przez Radę Fundacji.
 

8. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn odwołania.
9. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.
10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 23.
Powołanie pierwszego zarządu.
1. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób:
Prezes Zarządu Fundacji – Marlena Waliszewska
Wiceprezes Zarządu Fundacji – Maria Janina Macieja

2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zawrzeć umowę zlecenie.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
§ 24.
Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym gospodarkę finansową Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Fundatorów na okres 2 lat.
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. Sprawozdanie Komisji ogłoszone jest w Internecie.
5. Protokoły z przeprowadzanych kontroli Komisja przekazuje Radzie Fundacji wraz z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żąda usunięcia nieprawidłowości.
6. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli, odrębnym od Rady i Zarządu Fundacji i nie podlegającym im (Radzie i Zarządowi) w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym:

a) członkami Komisji nie mogą być Fundatorzy ani członkowie Zarządu oraz pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; b) członkami Komisji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot poniesionych, uzasadnionych kosztów;
7. Protokół Komisji Rewizyjnej dołączony jest do corocznego sprawozdania składanego właściwemu Ministrowi ds. Sportu przez Fundację i wraz z nim publikowany w Internecie.
8. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych według uchwalanego przez siebie regulaminu.

§ 25.
Sprawozdania z działalności Fundacji.
1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz przedstawia je właściwemu Ministrowi ds. Sportu.
2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Sporządzając sprawozdania Fundacja stosuje odpowiednie przepisy o rachunkowości. Zakres sprawozdań


określają odpowiednie przepisy dotyczące zakresu sprawozdań przez fundacje. Do sprawozdania dołączony jest protokół Komisji Rewizyjnej.

§ 26.
Reprezentowanie Fundacji.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Pod każdym zobowiązaniem finansowym lub majątkowym musi figurować podpis Głównego Księgowego.

§ 27.
Współdziałanie w realizacji celów Fundacji.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność sprzyja realizacji celów Fundacji.
Rozdział V
Zmiana statutu i inne postanowienia końcowe
§ 28.
Zmiana Statutu.
1. Zmiana Statutu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.
2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć:

- istotnych zmian celów działania Fundacji,
- ograniczenia praw członków Rady Fundacji,
- uprawnień Komisji Rewizyjnej ani trybu jej powoływania i odwoływania.

§ 29.
Postanowienia końcowe.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Likwidacja Fundacji następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji, gdy niemożliwe jest dalsze prowadzenie działalności ze względu na wyczerpanie się środków finansowych i majątku Fundacji lub w razie osiągnięcia celów statutowych, dla których została powołana.
5. Rada Fundacji w drodze uchwały, podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji Fundacji na sfinansowanie poszczególnych celów, dla których Fundacja została powołana.
6. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
7. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.

§ 30.
Prawomocność statutu.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.